Politika ochrany soukromí a cookies

Seznamte se s níže uvedenými zásadami, kterými se řídíme při zpracování osobních údajů a využívání cookies souborů na internetových stránkách http://188.210.221.86/~srv48420/rc, v souladu s úpravami o ochraně osobních údajů, které jsou platné od 25. 05. 2018 (GDPR).

§1. Definice

Pro potřeby politiky ochrany soukromí mají níže uvedené pojmy následující význam.

Stránky – internetové stránky, které běží na rozhraní WordPress na adrese: http://188.210.221.86/~srv48420/rc

Uživatel – každý subjekt, který stránky využívá (čte, prohlíží, komentuje atp.)

GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

§2. Obecná ustanovení

Stránky chrání soukromí svých uživatelů. Shromážděné údaje jsou používané výhradně k správě stránek a poskytnutí služeb pro účastníky programu.

Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím stránek je Piotr Bogobowicz, email: .

Správce se stará o to, aby osobní údaje byly řádně chráněny před zveřejněním, přístupem nepovolaných osob a zneužitím.

Zpracování osobních údajů uživatelů probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z 29. srpna 1997 a zákonem o poskytování služeb elektronicky z 18. července 2002.

V případě změny předpisů, které se týkají ochrany osobních údajů, se správce zavazuje, že tuto politiku ochrany soukromí přizpůsobí platným předpisům. Týká se to především nařízení GDPR.

Správce si je vědom hrozeb, které vznikají při zpracování osobních údajů v internetové síti, proto prohlašuje, že vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil odpovídající úroveň ochrany soukromí a bezpečnosti uživatelů.

§3. Osobní údaje a jejich zpracování

Používání stránek je dobrovolné. Uživatel může poskytnout správci své osobní údaje prostřednictvím přihlašovacího formuláře do programu.

Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Uživatel může kdykoli opravit své osobní údaje uvedené v přihlašovacím formuláři. Uživatel má také právo přenášet své údaje tak, jak je uvedeno v čl. 20 GDPR.

Když se uživatel spojí se správcem stránek prostřednictvím kontaktního formuláře nebo elektronické pošty, předá mu svou e-mailovou adresu jako odesilatel zprávy. Ve zprávě může uživatel uvést také jiné osobní údaje. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale k navázání kontaktu nezbytné. V tom případě jsou uvedené osobní údaje zpracovávané pouze a výhradně za účelem kontaktu s uživatelem stránek. Základem pro jejich zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tedy souhlas uživatele vyplývající ze zahájení kontaktu. Právním základem zpracování po ukončení kontaktu je oprávněný zájem v podobě archivace korespondence pro potřeby doložení jejího průběhu v budoucnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Obsah korespondence může být rovněž archivován. Uživatel má právo požadovat předložení historie korespondence, která byla archivována, a požadovat její odstranění, s výjimkou situace, kdy archivace je odůvodněná např. ochranou před potenciálními nároky ze strany uživatele.

Správce zaručuje důvěrnost osobních údajů, a že je nezpřístupní třetím osobám pro marketingové ani jiné účely.

Osobní údaje jsou chráněné se zvláštní péčí před přístupem nepovolaných osob.

Správce může shromažďovat a analyzovat informace obsažené v systémových logách jako názvy domén, z nichž se uživatelé připojují, počet návštěv a navštívených stránek.

Uživatel má níže uvedená práva:

– požadovat přístup ke svým údajům, jejich opravu nebo omezení zpracování,

– právo vznést námitku proti zpracování,

– právo na převod údajů,

– právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů za určitým účelem, pokud uživatel předtím s tímto souhlasil,

– právo podat stížnost k dozorčímu orgánu v souvislosti s tím, že správce zpracovává jeho osobní údaje.

§4. Povinnosti uživatele stránek a vyloučení správcovy odpovědnosti

Uživatel je povinen používat stránky v souladu se zákonem a ctít osobní vlastnictví a právo na duševní vlastnictví třetích osob.

Veškerý obsah, který správce zveřejnil na stránkách, je chráněný autorským právem a je správcovým vlastnictvím (jak text, tak i fotografie). Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené správci v důsledku využití obsahu stránek bez předchozího správcova souhlasu.

Využití jakéhokoli obsahu ze stránek bez správcova souhlasu znamená porušení autorského práva a vztahují se na něj tresty uvedené v předpisech o ochraně duševního vlastnictví.

§5. Soubory cookies

Strana může používat soubory cookies. Cookies, které mohou být na stránkách shromažďovány, jsou: cookies Google Analytics, cookies Facebooku, Pixel Facebooku, cookies sociálních pluginů.

Cookies jsou krátké úseky informací uchovávané v uživatelově koncovém zařízení (např. v počítači, tabletu, chytrém telefonu atd.), které si může přečíst správcův informační systém (tzv. vlastní cookies) nebo informační systém třetích subjektů (cookies třetích subjektů). Některé cookies jsou odstraněné po zavření internetového prohlížeče (tzv. session cookies). Jiné cookies jsou uložené v uživatelově koncovém zařízení a umožňují rozeznat jeho prohlížeč při dalším vstupu na stránky (tzv. trvalé cookies).

Správce uchovává soubory cookies na uživatelově koncovém zařízení a následně získává přístup k informacím v nich uložených za statistickými účely a aby zajistil řádné fungování stránek.

Správce informuje uživatele, že existuje možnost nastavit internetový prohlížeč, aby znemožnil uložení souborů cookies v uživatelově koncovém zařízení.  Používání stránek může být v tomto případě pro uživatele ztížené.

Správce tímto upozorňuje, že uživatel může soubory cookies odstranit poté, co je správce uloží pomocí příslušných funkcí internetového prohlížeče. Uživatel je může smazat pomocí zvláštních programů nebo s využitím nástrojů, které jsou k dispozici v rámci uživatelova operačního systému.

Soubory cookies používané na stránkách nesbírají osobní údaje ani jiné informace získané od uživatele. Servis používá cookies k identifikaci fungování prohlížeče, což umožňuje využívání funkcí stránek.

Soubory cookies neumožňují shromažďování jakýchkoli uživatelových osobních a kontaktních údajů ani žádných důvěrných informací z jeho počítače.

§6.  Jiné sledovací technologie

Stránky využívají funkce, které zajišťují třetí subjekty. Je to spojené s používáním souborů cookies od třetích subjektů. Správce informuje uživatele, že může používat níže uvedené technologie sledující činnosti uživatele na stránkách:

– statistiky stránky na Facebooku (https://www.facebook.com/rozhlednyceska) na základě politiky ochrany soukromí Facebooku.

– e-mailový kontakt – podrobně byl popsán v §3, bod 3 této politika ochrany soukromí.

– Facebook Pixel – marketingový nástroj Facebooku, v jehož rámci správce směřuje k uživateli určité reklamy na Facebookovém profilu v rámci vlastního marketingového zájmu spočívajícího v propagaci stránek a jejich obsahu. Shromažďování informací v rámci tohoto nástroje je anonymní a neumožňují správci identifikaci uživatelů. Správce pouze ví, co uživatel dělal na jeho stránkách. Facebook v rámci jeho používání může spojovat stávající informace od uživatele s jinými informacemi shromážděnými od uživatele při jeho používání Facebooku. Na tuto činnost nemá správce žádný vliv. Více informací naleznete v politice ochrany soukromí Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

§7. Logy serveru

Používání stránek je spojené s odesílání dotazů na server, na kterém stránky běží.

Každý dotaz zaslaný na server se ukládá v jeho logách. Logy obsahují mj. uživatelovu IP adresu, datum a čas serveru, informace o internetovém prohlížeči a operačním systému, jaký uživatel používá.

Logy jsou uložené a uchovávané na serveru.

Údaje uložené v logách serveru nejsou spojené s konkrétními uživateli stránek a správce je nepoužívá za účelem identifikace uživatele.

Logy serveru představují pouze pomocný materiál, který slouží k správě stránek a jejich obsah není poskytován nikomu kromě oprávněných správců serveru.

§8. Závěrečná ustanovení

Uživatel při používání stránek, kontaktního nebo přihlašovacího formuláře nebo při posílání e-mailu správci a při jiných činnostech na stránkách, než jsou výše uvedené, souhlasí s touto politikou ochrany soukromí. Správce zdůrazňuje, že výše uvedené činnosti a poskytnutí osobních údajů v přihlašovacím formuláři je dobrovolné, ale nezbytné k navázání komunikace a zapojení do programu.

V záležitostech, které nejsou upraveny v této politice ochrany soukromí, se použijí příslušné předpisy polských zákonů.